COMO - Provozní řád

Tvoříme s řádem a respektem

Základní pravidla COMO​

Provozní řád je závazný pro každého Člena a Návštěvníka coworkingového centra v Mostě (dále také COMO).Vstupem do prostor COMO prohlašuje Člen i Návštěvník, že je seznámen s provozním řádem, rozumí mu a s jeho obsahem souhlasí.

Členem COMO se rozumí nájemce prostor. Návštěvníkem COMO je každý, kdo vstoupí do prostor COMO. Provozovatelem se rozumí statutární město Most. Coworkingovým centrem se rozumí prostor centra na adrese Radniční 1/2 – Pasáž U Lva, 434 01 Most.

Člen COMO je oprávněn využívat v coworkingových prostorách přidělená pracovní místa a další vybavení na základě uzavřené smlouvy a v rozsahu stanoveném smlouvu a s pravidly užívání COMO.

Návštěvník COMO smí užívat coworkingových prostor pouze za přítomnosti Člena COMO, který mu vstup do coworkingového centra umožnil. Za jakéhokoliv Návštěvníka, kterého Člen COMO do coworkingového centra vpustil je plně zodpovědný.

Společné prostory není povoleno užívat způsobem rušícím nebo omezujícím možnosti užití prostoru ostatními Členy či Návštěvníky COMO (dále také Uživateli COMO).

ČLENŮM COMO JSOU PO ÚHRADĚ POSKYTOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

 • internetové připojení prostřednictvím vysokorychlostní WIFI,
 • společná kuchyňka a zázemí COMO,
 • zasedací místnost na základě předchozí rezervace a v rozsahu příslušeného tarifu,
 • služby tiskového centra, tisku a kopírování formátů A4 a A3, scan dokumentů, vše za hotovostní úhradu dle platného ceníku zveřejněného u tiskového centra a na webových stránkách COMO,
 • běžné kancelářské potřeby,
 • káva / čaj,
 • běžný úklid prostor COMO,
 • toaletní potřeby

V COMO JE ZAKÁZÁNO:

 • provozovat jakékoli nelegální činnosti, tedy činnosti, které nejsou v souladu s platnými zákony ČR
 • provozovat činnosti odporující morálním zásadám Provozovatele, dobrým mravům či veřejnému pořádku apod.
 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm
 • používání vybavení a zařízení prostoru COMO k jiným účelům a jiným způsobem, než k němuž je určen
 • používání chemických či jiných potenciálně život či zdraví ohrožujících látek
 • pronajímat prostory COMO třetím osobám
 • bez předchozího souhlasu Provozovatele umožnit vstup osobám, které nejsou Členem COMO bez přítomnosti Člena COMO (poskytnutí přístupových karet)
 • instalovat vlastní vybavení (např. nábytek, montáž na stěny apod.)
 • vstup s domácími mazlíčky

POVINNOSTI UŽIVATELE COMO:

 • dodržovat zásady ochrany majetku, života a zdraví
 • nepoškozovat cizí věci, vybavení apod.
 • neposkytnout zasedací místnosti nečlenům, aniž by zároveň sám Člen COMO zasedací místnost aktivně používal
 • udržovat ve všech prostorách pořádek
 • členové COMO nesou odpovědnost rovněž za chování Návštěvníků COMO, které si do prostor přivedli/pozval
 • hlásit jednorázové vstupy osob, které nejsou Členem COMO
 • opouští-li Člen COMO jako poslední COMO, je povinen uzavřít všechna okna, zhasnout všechny prostory a zajistit bezpečné uzavření prostor coworkingu
 • opouští-li Člen COMO zasedací místnost COMO, je povinen bezpečně uzamknout všechny vstupy do zasedací místnosti a kontaktovat příslušnou osobu dle kontaktů níže a vrátit klíče od zasedací místnosti coworkingu

ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:

 • uzavírání, změny a ukončování smluv – Turistické a informační centrum – tel: 774 105 314, Po – Pá 9:00 – 17:00
 • výdej přístupových karet – kontaktní osoba – Turistické a informační centrum – tel: 774 105 314, Po – Pá 9:00 – 17:00
 • rezervace pracovního místa a zasedací místnosti – como.reenio.cz
 • přihlašování na akce COMO – como-akce.reenio.cz
 • hlášení závad a řešení porušení provozního řádu – zástupce odboru rozvoje a dotací – tel: 734 393 753, Po – Pá 8:00 – 17:00
 • výdej a odevzdání klíčů od zasedací místnosti – zástupce odboru rozvoje a dotací – tel 734 393 753, Po – Pá 8:00 – 17:00
 • zpřístupnění COMO mimo pracovní dobu, výdej a odevzdání klíčů od zasedací místnosti mimo provozní dobu – stálá služba městské policie u hlavního vchodu Magistrátu města Mostu, tel. 476 448 215

PROVOZNÍ DOBA CENTRA:

 • pracovní dny od 7:00 do 19:00
 • mimo provozní dobu je COMO přístupné pouze uživatelům měsíčních tarifů, ostatní pouze po předchozí domluvě se zástupci odboru rozvoje a dotací

V případě porušení některého ze zákazů, nebo nesplnění některé z povinností je zástupce pronajímatele oprávněn přijmout odpovídající opatření, kterým může být například zamezení vstupu osob, vykázání osob z prostor COMO, ukončení smluvního vztahu s nájemcem atp. V případě závažného či opakovaného porušování řádu (zejména dochází-li k přímému poškozování prostor COMO nebo majetku uživatelů či jejich dobrého jména, je provozovatel dále oprávněn požadovat náhradu škody dle platných právních předpisů a porušitele vykázat z prostor, popř. i vypovědět nájemní smlouvu takovému porušiteli – má-li ji uzavřenou.

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE:

 • Provozovatel nesmí poskytovat bez předchozího výslovného souhlasu jakékoliv informace o Uživateli COMO ani jeho aktivitách v prostoru žádné třetí osobě, s výjimkou osobních údajů a fotografií a videozáznamů vč. podobizny pro účely trestního řízení
 • Provozovatel je oprávněn shromažďovat a využívat informace o uživateli COMO pro účely vlastních marketingových a obchodních analýz, dále pro účely zajištění administrativní evidence
 • Provozovatel je povinen postupovat při správě prostoru s maximální odbornou péčí a za všech okolností jako správce prostoru vystupovat profesionálně

Provozovatel COMO, žádný z jeho zaměstnanců, externích spolupracovníků a dalších osob, které jsou ve smluvním či obdobném vztahu s Provozovatelem COMO, nenesou nad rámec zákonné povinnosti, žádnou odpovědnost za škodu vzniklou následkem zejména ušlého zisku, ztráty důvěrných informací, přerušení obchodní činnosti, škody na zdraví, ztráty soukromí, nemožnosti splnění povinnosti vyplývající z obchodní činnosti, nedbalosti, peněžní ztráty nebo jakékoli i jiné ztráty, škody či újmy Člena anebo Návštěvníka vzniklé v souvislosti s užíváním nebo v důsledku užívání nebo naopak nemožností užívat prostory nebo služby s tím spojenými.

Provozovatel COMO, jeho zaměstnanci, externí spolupracovníci a další osoby, které jsou ve smluvním či obdobném vztahu s Provozovatelem COMO, nenesou odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození osobního majetku Člena. Osobním majetkem Člena se rozumí zejména notebooky, mobilní telefony, tablety a obdobné technologie, dále oblečení, zavazadla, peněženky nebo tiskoviny, příp. další obdobné předměty.

Výše náhrady škody nebo jiné újmy vzniklé z důvodu porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Provozovatele COMO omezuje na částku odpovídající měsíčnímu členskému příspěvku, s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Za nemožnost užít pracovní prostor COMO, ani za nemožnost užít zařízení či vybavení COMO, nevzniká Členovi nárok na odškodnění majetkové anebo nemajetkové újmy.

ŠKODNÍ UDÁLOST ZPŮSOBENÁ UŽIVATELEM

Škodou se pro účely tohoto provozního řádu rozumí každá majetková i nemajetková újma, která vznikla Provozovateli v důsledku porušení povinností Uživatele vyplývajících z tohoto provozního řádu a obecně závazných právních předpisů.

Za škodu se považuje zejména zničení, poškození, ztráta, zneužití či odcizení věcí v majetku Provozovatele.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠKODY:

Uživatel je povinen bezodkladně nahlásit způsobenou škodu kontaktní osobě, která s Uživatelem sepíše protokol o škodě anebo jiný vhodný dokument, který bude obsahovat datum a čas vzniku škody a její popis a dále pak bude obsahovat označení osoby, která škodu způsobila.
Při stanovení výše škody se bude vycházet z ceny poškozené věci, v místě a čase obvyklé. Nebude-li možné takto výši škody zjistit, bude se vycházet z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.
Řešení vzniklé škody je v kompetenci příslušného odboru provozovatele a v případě odcizení bude věc předána k řešení Policii České republiky.